Wednesday, October 30, 2019

7 ĐIỂU CẢ MỘT ĐỜI CẦN HỌC

Thứ nhất, "Học nhận lỗi".

Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

Thứ hai, "Học nhẫn nhục".

Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sống yên bễ lặng, lùi lại một bước biển rộng trời cao. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho  chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không.

Thứ ba, "Học thấu hiểu".

Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nẩy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu nên thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau, không thông cảm lẩn nhau làm sao có thể hòa bình được?

Thứ tư, "Học buông bỏ".

Cuộc đời như chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt xuống, thì lại không đặt xuống, thế thì giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả.

Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!

Thứ năm, "Học cảm thông".

Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ mừng vui cùng cho họ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm thông là thương yêu, tâm Bồ đề; trong cuộc đời của tôi, có rất nhiều câu
chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nổ lực tìm cách làm cho người khác biết cảm thông người khác.

Điều thứ sáu, "Học sinh tồn".

Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh, thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình,bè bạn yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiểu để với người thân.....

Thứ bảy, "Học nhu hòa".

Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mõng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được.

Giữ tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn của một người có đời sống tâm linh.

Namo Buddhaya

No comments:

Blog Archive