Friday, February 7, 2020

VẤN ĐÁP

Thầy: Em hãy cho biết sự khác nhau giữa Bộ Y Tế và Bộ Giáo Dục?

Trò: Dạ, Bộ Y Tế thì bán thuốc giả cho người nghèo, còn Bộ Giáo Dục thì bán điểm cho người giàu và quan chức lắm quyền ạ !

Thầy: Hãy nêu sự khác biệt giữa bán dâm và bán nước?

Trò: Dạ, bán dâm là bán cái của mình có, bán nước là bán cái không phải của mình, bán dâm có 99 phút còn bán nước là 99 năm ạ.

Thầy: Em hiểu thế nào về câu: "Ý Đảng - Lòng dân"?

Trò: Dạ, muốn xem ý Đảng thì đọc báo nhân dân, còn muốn biết lòng dân thì xem Fb ạ.

FB Ph. Nhan.

No comments:

Blog Archive