Friday, January 3, 2020

Im lặng là vàng

Có một anh chàng cà lăm đi xe buýt, một lúc sau anh hỏi người kế bên:

"Máấấyyyyy mấyyy..giờ..rồ.i..anh?"

Anh chàng kia không nói gì, chỉ đưa đồng hồ cho anh chàng cà lăm xem.

Một lúc sau vẫn câu hỏi cũ, anh chàng này vẫn không nói gì chỉ đưa đồng hồ cho anh cà lăm xem.

Khi anh cà lăm xuống xe, một cụ già nói với anh:

"Tại sao anh lại xem thường người ta như vậy? Hỏi mà anh không trả lời."

Anh chàng mới trả lời:

"Tạ..i..tui…cũ..ng…cà…cà..lă…m…n..ư.ã…nếu…tu..i…tui…trả..lờ..i…nó… nó…tưởng…tui…tui…chọc…nó…nó… đánh…đánh…tui... sao?????"

No comments:

Blog Archive