Sunday, January 26, 2020

Chuyn cười

Ở Thế giới bên kia có một đám đông đàn ông đang chờ vị Phán quan thanh lọc, coi ai sẽ được cho lên thiên đàng, ai sẽ bị đày xuống địa ngục. 

Vị Phán quan hỏi một anh nọ:"Tên kia, khi còn trên thế gian, nhà ngươi có vợ hay không? Anh ta trả lời:

-Bẫm Ngài, con đã có vợ được 50 năm rồi. 

-Tốt, nhà ngươi sang đứng trong nhóm người bên phải của ta, để sẽ được lên thiên đàng.

Phán quan gọi người kế tiêp, và hỏi cùng câu hỏi như trên. Người nầy đáp: 

-"Bẫm Ngài, Khi còn ở trên dương thế con còn độc thân".

Phán quan ra lịnh: Nhà ngươi sang đứng bên tay trái của ta, để sẽ xuống địa ngục!

Người xấu phước nầy liền khiếu nại: Bẫm Ngai, tại sao tên có vợ kia được lên thiên đàng, mà tôi lại bị xuống địa ngục?

Phán quan phán rằng:"Nhà ngươi chưa biết địa ngục là gì, cho nên nhà ngươi phải xuống đó để nếm mùi Địa ngục. Còn tên kia, nó đã ở trong địa ngục 50 năm rồi,cho nên ta cho nó lên Thiên đàng để bù lại.

CT

No comments:

Blog Archive