Tuesday, June 6, 2017

Thắng lợi lớn mới nhất của Cộng Đồng Người Việt tại Úc

26/05/2017
Thang Ha


Tin Sydney – Hội đồng thành phố Fairfield NSW đã chính thức thông qua quyết nghị công nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng của người Việt tại Fairfield NSW và kêu gọi chính phủ liên bang cũng có sự công nhận chính thức như vậy trên toàn cõi Úc Châu, theo lời Tiến sĩ Hà Cao Thắng, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Tiểu bang NSW.

Trong buổi họp thường lệ của Hội Đồng thành phố Fairfield lúc 7 giờ chiều tối ngày 23/05/2017, ông Frank Carbone, Thị trưởng thành phố Fairfield, đã nhắc đến sự đóng góp lớn lao của các cộng đồng sắc tộc trong nhiều năm qua, kể cả cộng đồng người Việt. Đặc biệt theo lời Thị trưởng Carbone, Tiến sĩ Hà Cao Thắng đã tích cực vận động các nghị viên Hội Đồng thành phố và đã nêu cao sự quan trọng của Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đối với cộng đồng ngưòi Việt.

Bởi vậy, ông Thị trưởng Frank Carbone đã đề nghị toàn thể nghị viên thông qua dự thảo quyết nghị chính thức công nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng di sản của cộng đồng người Việt và cuộc hành trình tìm tự do của tập thể người Việt sinh sống tại Thành phố Fairfield, Tiểu bang NSW.

Sau khi thảo luận và tu chính, Dự thảo Quyết nghị đã được toàn thể nghị viên Hội đồng thành phố thông qua. Ngoài việc chính thức công nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng di sản của người Việt, Quyết nghị còn đặc biệt ghi nhận là Thành phố Fairfield sẽ có văn thư yêu cầu Bộ trưởng liên hệ trong chính phủ liên bang cũng có sự công nhận chính thức như vậy đối với Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

Thay mặt Ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại tiểu bang NSW, Tiến sĩ Hà Cao Thắng ngỏ lời cảm tạ ông Thị trưởng Frank Carbone, tất cả nghị viên Hội Đồng Thành phố Fairfield NSW và thành viên cộng đồng người Việt đã ủng hộ Ban chấp hành trong vấn đề quan trọng này./.

Trân trọng kính chào
TM Ban Chấp Hành / CĐNVTD/NSW
Hà Cao Thắng
Chủ Tịch

http://vietnamese.org.au/vca/?p=592

http://www.lyhuong.net/uc/index.php/covang/4828-4828

No comments:

Blog Archive