Tuesday, September 22, 2015

TT Thiệu cầu nguyện tại nhà thờ La Vang sau khi lấy lại Quảng Trị năm 1972.
Attachments area
Displaying TT Thieu.JPGPreview attachment TT Thieu.JPG

No comments:

Blog Archive